REACH

Informatie conform Artikel 33 van de REACH-verordening

De laatste update van de SVHC-kandidaatslijst van 16-01-2020 maakt geen vermelding van additionele stoffen welke aan ons product worden toegevoegd, daarom is onderstaande verklaring van 15-01-2019 nog steeds geldig.

Vanaf 27.06.2018 is lood in de SVHC-kandidaatslijst („zeer zorgwekkende stoffen“) opgenomen.
Stoffen die op deze lijst voorkomen en voor verplichte autorisatie in aanmerking komen, zijn in bijlage XIV van de REACH-verordening opgenomen.

Lood is als legeringselement in enkele van onze artikelen opgenomen. We informeren de betreffende klanten conform de informatieverplichtingen in artikel 33 van de REACH-verordening.

Wij informeren u hiermee, dat artikelen gemaakt uit onze grondstoffen, welke lood in gewichtsprocenten hoger dan 0,1% bevatten, de volgende als SVHC geïdentificeerde stoffen bevatten:

Stof CAS/EINECS Lijst Opnamedatum Opmerkingen
Lood (Pb) CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Kandidaatslijst/SVHC 27.06.2018 De opname van lood als SVHC op de kandidaatslijst zet dienaangaande een informatieplicht in de toeleveringsketen in werking.

Onveranderd blijft de juridische classificering  van gevaarlijke stoffen m.b.t. regels voor de veilige omgang met lood evenals het gebruiksspectrum van de door BE | Allbrass Industrial geleverde producten uit grondstoffen met lood als legeringsbestanddeel.

Producten uit koper en koperlegeringen vallen niet onder het toepassingsgebied van de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europese Parlement en de Raad over de classificering, aanduiding en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) en vallen daarmee niet onder de classificerings- en aanduiding plicht.

Of het in het verdere verloop van het REACH-proces voor toepassingen van loodhoudende messinglegeringen tot verdere beperkingen, zoals bijv. toelatingen voor bepaalde toepassingsdoeleinden zal komen, vereist uitvoerige raadplegingen en zal vermoedelijk niet voor het jaar 2020 beantwoord worden. Er zijn goede redenen de noodzaak m.b.t. toelating tegenspreken – de risico’s bij het omgang met loodhoudende grondstoffen worden beheerst. Voor het geval, dat lood toch autorisatie plichtig wordt, geldt een overgangsperiode tot het jaar 2024. Toelatingen voor bepaalde toepassingsgebieden moeten minstens 18 maanden voor het einde van de overgangsperiode  aangevraagd worden. Er moet vanuit gegaan worden, dat deze toelatingen door het chemicaliënagentschap worden medegedeeld, temeer daar een vervanging van loodhoudend verspaningsmessing naar huidige stand van de techniek niet zondermeer mogelijk is.

Loodhoudende messinglegeringen zullen daarom ook in de toekomst hun vooraanstaande betekenis niet verliezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. Stoffers.